کمک های اولیه هنگام آنافیلاکسی (آلرژی به نیش زنبور)

دنبال نشانه هایی مثل نقاط تحریک با رنگ نامعلوم و تورم باشید. تنفس کودک با سختی مواجه می شود. هرکدام از نشانه ها که نمایان شد به اورژانس زنگ بزنید. کودک را آرام کنید و به او اطمینان بدهید که حالش خوب می شود.

به یاد داشته باشید که با دیدن هر یک از نشانه ها با اورژانس تماس بگیرید.

 

این ویدئو ها را هم ببینید

کمک به فرد مبتلا به آنافیلاکسی

69 0

کمک به فرد مبتلا به آنافیلاکسی

مدیریت آنافیلاکسی

71 0

مدیریت آنافیلاکسی

ایمنی شناس آنافیلاکسی

80 0

ایمنی شناس آنافیلاکسی

اقدامات لازم بعد از آنافیلاکسی

68 0

اقدامات لازم بعد از آنافیلاکسی

علائم آنافیلاکسی

145 0

علائم آنافیلاکسی

پاتوفیزیولوژی آنافیلاکسی

67 0

پاتوفیزیولوژی آنافیلاکسی

آنافیلاکسی

70 0

آنافیلاکسی

شوک آنافیلاکتیک ناشی از نیش زنبور

119 0

شوک آنافیلاکتیک ناشی از نیش زنبور

بیماری آنافیلاکسی

77 0

بیماری آنافیلاکسی

نگاه آسیب شناسانه به شوک آنافلاکتیک

67 0

آلرژی چیست ؟

75 0

آلرژی چیست ؟

کمک های اولیه درس حمله قلبی

161 0

کمک های اولیه درس حمله قلبی

کمک های اولیه درس سوختگی

127 0

کمک های اولیه درس سوختگی

کمک های اولیه درس بریدن با چاقو

87 0

کمک های اولیه درس بریدن با چاقو

کمک های اولیه درس جلوگیری از خونریزی

123 0

کمک های اولیه درس بررسی زخم چاقو

122 0

کمک های اولیه درس بررسی زخم چاقو

کمک های اولیه درس بررسی درد قفسه سینه

72 0