رمز و راز دنیای جواهرات

کمپانی GIN یک مقیاس برای درجه بندی شفافیت تعریف کرده که شامل ۱۱ رده مختلف میشه و از رده بی نقص شروع میشه و همین طور به پایین میاد. الماس ها با یک ذره بین هایی ۱۰ برابر دید عادی دسته بندی می شوند.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش عکاسی از یک ساعت

70 0

آموزش عکاسی از یک ساعت

عکاسی از جواهرات درس سنگ جواهر

51 0

عکاسی از جواهرات درس سنگ جواهر

آموزش عکاسی از جواهرات درس نور حلقه

63 0

آموزش عکاسی از جواهرات درس نور حلقه

عکاسی از جواهرات درس راه اندازی حلقه

33 0

عکاسی از جواهرات درس راه اندازی حلقه

عکاسی از جواهرات درس راه اندازی دوربین

29 0

عکاسی از جواهرات درس جعبه منتشرکننده

31 0

عکاسی از جواهرات درس جعبه منتشرکننده

حیات بی نهایت با عدد پی

183 0

حیات بی نهایت با عدد پی

اختراعات و نوآوری

136 0

اختراعات و نوآوری

تاریخچه ساز کاخون

154 0

تاریخچه ساز کاخون

خطای شنیداری

164 0

خطای شنیداری

ضریب هوشی

103 0

ضریب هوشی

چگونگی عملکرد مخاط

63 0

چگونگی عملکرد مخاط

چگونگی عملکرد سونامی ها

59 0

چگونگی عملکرد سونامی ها

سرما چیست؟

61 0

سرما چیست؟

حمل و نقل کانتینری

75 0

حمل و نقل کانتینری

زنجیره ی غذایی موجودات

142 0

زنجیره ی غذایی موجودات

خطای دید

76 0

خطای دید

دنیای شیرین انسان ها

64 0

دنیای شیرین انسان ها

آشنایی با انواع موسیقی

53 0

آشنایی با انواع موسیقی

چشم دوختن بر ستاره ها

49 0

چشم دوختن بر ستاره ها