آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۲

در اين فيلم آموزشي شما با لغات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

44 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۷

49 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۷

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۶

46 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۶

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۵

57 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۵

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۴

39 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۴

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

49 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۱

47 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۱