آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۴

در اين ویدئو آموزشي شما با کلمات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

6 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۷

6 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۷

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۶

8 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۶

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۵

7 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۵

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

6 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۲

6 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۲

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۱

10 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۱