آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۵

در اين فيلم آموزشي شما با کلمات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

62 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۷

69 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۷

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۶

64 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۶

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۴

48 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۴

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

61 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۲

48 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۲

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۱

63 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۱