آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۷

در اين فيلم آموزشي شما با کلمات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

6 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۶

8 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۶

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۵

7 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۵

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۴

4 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۴

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

6 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۲

6 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۲

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۱

11 0

آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۱

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت هشتم)

52 0

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت هشتم)

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت هفتم)

36 0

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت هفتم)

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت ششم)

42 0

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت ششم)

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت سوم)

47 0

آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت سوم)

فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت دوم)

36 0

آموزش زبان انگلیسی به کودکان

30 0

آموزش زبان انگلیسی به کودکان