آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه ی قرار گیری صفت در جمله آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

36 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

33 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

40 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

36 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

44 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

49 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

48 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

39 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

42 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲