آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

در اين فيلم آموزشي شما با استفاده از Whoever مقابل Whomever  آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

49 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

57 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

53 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

63 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

77 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

63 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

57 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

66 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

60 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱