آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه قرار گیری This ،That ،These ،Those در جمله آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

54 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

50 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

57 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

53 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

63 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

78 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

57 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

66 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

60 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱