آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه قرار گیری This ،That ،These ،Those در جمله آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

38 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

35 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

42 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

38 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

47 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

50 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

41 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

44 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

44 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱