آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

در اين فيلم آموزشي شما با اضافه کردن Er یا Est  به یک کلمه آشنا مي شويد.

 

 

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

36 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

33 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

40 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

44 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

49 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

48 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

39 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

42 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

42 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱