آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

در اين فيلم آموزشي شما با اضافه کردن Er یا Est  به یک کلمه آشنا مي شويد.

 

 

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

50 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

49 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

56 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

60 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

76 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

61 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

55 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

64 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

59 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱