آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

در اين فيلم آموزشي شما با اضافه کردن Er یا Est  به یک کلمه آشنا مي شويد.

 

 

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

9 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

11 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

12 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

9 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

10 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

9 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

9 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

10 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

8 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱