آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

در اين فيلم آموزشي شما با استفاده از Then مقابل Than آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

54 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

58 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

53 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۷

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

63 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۶

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

78 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۵

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

64 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

58 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

66 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

60 0

آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱