دسته دانستنیها

بهترین راه برای تمیز کردن عینک

62 0

بهترین راه برای تمیز کردن عینک

حیات بی نهایت با عدد پی

92 0

حیات بی نهایت با عدد پی

اختراعات و نوآوری

80 0

اختراعات و نوآوری

تاریخچه ساز کاخون

81 0

تاریخچه ساز کاخون

خطای شنیداری

73 0

خطای شنیداری

ضریب هوشی

50 0

ضریب هوشی

فیزیک و جنگ های فضایی

30 0

فیزیک و جنگ های فضایی

چگونگی عملکرد مخاط

31 0

چگونگی عملکرد مخاط

چگونگی عملکرد سونامی ها

35 0

چگونگی عملکرد سونامی ها

سرما چیست؟

37 0

سرما چیست؟

حمل و نقل کانتینری

36 0

حمل و نقل کانتینری

زنجیره ی غذایی موجودات

50 0

زنجیره ی غذایی موجودات

ساخت موسیقی از فضا

30 0

ساخت موسیقی از فضا

خطای دید

51 0

خطای دید

دنیای شیرین انسان ها

35 0

دنیای شیرین انسان ها

آشنایی با انواع موسیقی

23 0

آشنایی با انواع موسیقی

چشم دوختن بر ستاره ها

26 0

چشم دوختن بر ستاره ها

اضطراب قبل از اجرا

51 0

اضطراب قبل از اجرا

معمای کلاه ها و زندانی

114 0

معمای کلاه ها و زندانی

اجاره آپارتمان

114 0

اجاره آپارتمان

بررسی اعتبار مستأجر آینده نگر

99 0

بررسی اعتبار مستأجر آینده نگر

مذاکره اجاره آپارتمان

94 0

مذاکره اجاره آپارتمان

یافتن یک آپارتمان خارج از کشور

95 0

یافتن یک آپارتمان خارج از کشور

چگونگی اخراج مستاجر

99 0

چگونگی اخراج مستاجر

چگونگی ارزیابی یک آپارتمان اجاره

45 0

چگونگی ارزیابی یک آپارتمان اجاره

ریاضیات در فوتبال

68 0

ریاضیات در فوتبال

واژگان الکتریکی

67 0

واژگان الکتریکی

با رابطه حس با تصورات و ایده ها بیشتر آشنا شویم

74 0

قدیمی ترین موجودات زنده در جهان

84 0

قدیمی ترین موجودات زنده در جهان

همه پژوهش ها علمی نتیجه بخش نیستند

67 0

همه پژوهش ها علمی نتیجه بخش نیستند

حشرات خطرناک و بشناسیم

46 0

حشرات خطرناک و بشناسیم

تاریخچه ساعت

60 0

تاریخچه ساعت

آشنایی با صداها

102 0

آشنایی با صداها

راز و رمزهای باستان شناسی

131 0

راز و رمزهای باستان شناسی

انرژی زمین

94 0

انرژی زمین

شکستن رکورد با دانش فیزیک

85 0

شکستن رکورد با دانش فیزیک

ارتباط فیزیک با جنگ فضایی

101 0

ارتباط فیزیک با جنگ فضایی

تاریخچه اختراعات

71 0

تاریخچه اختراعات

تاریخچه عینک

88 0

تاریخچه عینک

با ابرها آشنا شویم

78 0

با ابرها آشنا شویم