دسته درسی

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم اتاق نشیمن

274 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم اتاق نشیمن

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم پله

477 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم پله

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم مبل

359 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم مبل

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم میز اداری

242 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم میز اداری

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم کتابخانه

140 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم کتابخانه

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم حمام

168 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم حمام

آموزش پرسپکتیو

240 0

آموزش پرسپکتیو

جدول تناوبی عناصر

199 0

جدول تناوبی عناصر

آموزش فیزیک درس تعریف نیروی انسان

233 0

آموزش فیزیک درس تعریف نیروی انسان

فیزیک چیست؟؟؟

263 0

فیزیک چیست؟؟؟

آموزش انرژی در فیزیک

218 0

آموزش انرژی در فیزیک

همجوشی هسته ای چیست؟

422 0

همجوشی هسته ای چیست؟

آموزش تکانه زاویه ای در فیزیک

180 0

آموزش تکانه زاویه ای در فیزیک

آشنایی با نوترینوها فیزیک

140 0

آشنایی با نوترینوها فیزیک

کوارک چیست؟

224 0

کوارک چیست؟

فیلم آموزش فیزیک

132 0

فیلم آموزش فیزیک

معرفی عناصر گروهی و دوره ای در جدول تناوبی

237 0

معرفی عناصر گروهی و دوره ای در جدول تناوبی

آشنایی با اولین گروه عناصر در جدول تناوبی

248 0

آشنایی با اولین گروه عناصر در جدول تناوبی

آموزش تبدیل آب جامد به مایع

200 0

آموزش تبدیل آب جامد به مایع

آموزش اصول اولیه شیمی

194 0

آموزش اصول اولیه شیمی

آموزش جدول مندلیف در شیمی

531 0

آموزش جدول مندلیف در شیمی

مواد تشکیل دهنده سیمان

117 0

مواد تشکیل دهنده سیمان

آموزش شیمی

112 0

آموزش شیمی

آشنایی با عناصر و نمادهای شیمیایی

241 0

آشنایی با عناصر و نمادهای شیمیایی

آشنایی با واحدهای اندازه گیری SI، مشتق و پیشوندهای متریک در شیمی

210 0

فیلم آموزش روش های جدید مطالعه سریع

205 0

فیلم آموزش روش های جدید مطالعه سریع

آموزش روش های کمکی در تندخوانی

142 0

آموزش روش های کمکی در تندخوانی

آموزش چگونگی خواندن سریعتر

113 0

آموزش چگونگی خواندن سریعتر

آموزش روش های کمکی برای افزایش سرعت مطالعه

159 0

آموزش تکنیک برای تندخوانی

156 0

آموزش تکنیک برای تندخوانی

روش یافتن و مطالعه مقاله تحقیقاتی

108 0

روش یافتن و مطالعه مقاله تحقیقاتی

روش مطالعه در تابستان

111 0

روش مطالعه در تابستان

تست تندخوانی

215 0

تست تندخوانی