دسته درسی

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم اتاق نشیمن

184 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم اتاق نشیمن

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم پله

303 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم پله

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم مبل

234 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم مبل

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم میز اداری

175 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم میز اداری

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم کتابخانه

95 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم کتابخانه

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم حمام

105 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم حمام

آموزش پرسپکتیو

160 0

آموزش پرسپکتیو

جدول تناوبی عناصر

150 0

جدول تناوبی عناصر

آموزش فیزیک درس تعریف نیروی انسان

198 0

آموزش فیزیک درس تعریف نیروی انسان

فیزیک چیست؟؟؟

209 0

فیزیک چیست؟؟؟

آموزش انرژی در فیزیک

173 0

آموزش انرژی در فیزیک

همجوشی هسته ای چیست؟

333 0

همجوشی هسته ای چیست؟

آموزش تکانه زاویه ای در فیزیک

143 0

آموزش تکانه زاویه ای در فیزیک

آشنایی با نوترینوها فیزیک

106 0

آشنایی با نوترینوها فیزیک

کوارک چیست؟

179 0

کوارک چیست؟

فیلم آموزش فیزیک

100 0

فیلم آموزش فیزیک

معرفی عناصر گروهی و دوره ای در جدول تناوبی

196 0

معرفی عناصر گروهی و دوره ای در جدول تناوبی

آشنایی با اولین گروه عناصر در جدول تناوبی

210 0

آشنایی با اولین گروه عناصر در جدول تناوبی

آموزش تبدیل آب جامد به مایع

174 0

آموزش تبدیل آب جامد به مایع

آموزش اصول اولیه شیمی

165 0

آموزش اصول اولیه شیمی

آموزش جدول مندلیف در شیمی

452 0

آموزش جدول مندلیف در شیمی

مواد تشکیل دهنده سیمان

83 0

مواد تشکیل دهنده سیمان

آموزش شیمی

90 0

آموزش شیمی

آشنایی با عناصر و نمادهای شیمیایی

180 0

آشنایی با عناصر و نمادهای شیمیایی

آشنایی با واحدهای اندازه گیری SI، مشتق و پیشوندهای متریک در شیمی

172 0

فیلم آموزش روش های جدید مطالعه سریع

159 0

فیلم آموزش روش های جدید مطالعه سریع

آموزش روش های کمکی در تندخوانی

115 0

آموزش روش های کمکی در تندخوانی

آموزش چگونگی خواندن سریعتر

83 0

آموزش چگونگی خواندن سریعتر

آموزش روش های کمکی برای افزایش سرعت مطالعه

131 0

آموزش تکنیک برای تندخوانی

124 0

آموزش تکنیک برای تندخوانی

روش یافتن و مطالعه مقاله تحقیقاتی

95 0

روش یافتن و مطالعه مقاله تحقیقاتی

روش مطالعه در تابستان

98 0

روش مطالعه در تابستان

تست تندخوانی

179 0

تست تندخوانی