دسته درسی

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم اتاق نشیمن

66 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم اتاق نشیمن

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم پله

106 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم پله

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم مبل

58 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم مبل

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم میز اداری

36 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم میز اداری

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم کتابخانه

27 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم کتابخانه

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم حمام

21 0

آموزش پرسپکتیو درس ترسیم حمام

آموزش پرسپکتیو

58 0

آموزش پرسپکتیو

جدول تناوبی عناصر

61 0

جدول تناوبی عناصر

آموزش فیزیک درس تعریف نیروی انسان

120 0

آموزش فیزیک درس تعریف نیروی انسان

فیزیک چیست؟؟؟

133 0

فیزیک چیست؟؟؟

آموزش انرژی در فیزیک

109 0

آموزش انرژی در فیزیک

همجوشی هسته ای چیست؟

201 0

همجوشی هسته ای چیست؟

آموزش تکانه زاویه ای در فیزیک

89 0

آموزش تکانه زاویه ای در فیزیک

آشنایی با نوترینوها فیزیک

59 0

آشنایی با نوترینوها فیزیک

کوارک چیست؟

88 0

کوارک چیست؟

فیلم آموزش فیزیک

65 0

فیلم آموزش فیزیک

معرفی عناصر گروهی و دوره ای در جدول تناوبی

114 0

معرفی عناصر گروهی و دوره ای در جدول تناوبی

آشنایی با اولین گروه عناصر در جدول تناوبی

147 0

آشنایی با اولین گروه عناصر در جدول تناوبی

آموزش تبدیل آب جامد به مایع

106 0

آموزش تبدیل آب جامد به مایع

آموزش اصول اولیه شیمی

112 0

آموزش اصول اولیه شیمی

آموزش جدول مندلیف در شیمی

323 0

آموزش جدول مندلیف در شیمی

مواد تشکیل دهنده سیمان

42 0

مواد تشکیل دهنده سیمان

آموزش شیمی

49 0

آموزش شیمی

آشنایی با عناصر و نمادهای شیمیایی

87 0

آشنایی با عناصر و نمادهای شیمیایی

آشنایی با واحدهای اندازه گیری SI، مشتق و پیشوندهای متریک در شیمی

87 0

فیلم آموزش روش های جدید مطالعه سریع

96 0

فیلم آموزش روش های جدید مطالعه سریع

آموزش روش های کمکی در تندخوانی

79 0

آموزش روش های کمکی در تندخوانی

آموزش چگونگی خواندن سریعتر

56 0

آموزش چگونگی خواندن سریعتر

آموزش روش های کمکی برای افزایش سرعت مطالعه

83 0

آموزش تکنیک برای تندخوانی

74 0

آموزش تکنیک برای تندخوانی

روش یافتن و مطالعه مقاله تحقیقاتی

58 0

روش یافتن و مطالعه مقاله تحقیقاتی

روش مطالعه در تابستان

65 0

روش مطالعه در تابستان

تست تندخوانی

109 0

تست تندخوانی