دسته ورزشی

قواعد بازی شطرنج

21 0

قواعد بازی شطرنج

شطرنج و تکنیک های بازی

14 0

شطرنج و تکنیک های بازی

آموزش عقب نشینی در بازی شطرنج

4 0

آموزش عقب نشینی در بازی شطرنج

ايده هاي مهم در بازي شطرنج

15 0

ايده هاي مهم در بازي شطرنج

توضیحاتی درباره شطرنج

10 0

توضیحاتی درباره شطرنج

مراحل بازی شطرنج

10 0

مراحل بازی شطرنج

آموزش چیدن مهره های شطرنج

7 0

آموزش چیدن مهره های شطرنج

اصول اولیه بازی شطرنج

5 0

اصول اولیه بازی شطرنج

توضیحاتی درباره بازی شطرنج

3 0

توضیحاتی درباره بازی شطرنج

آموزش تکنیک های شطرنچ

5 0

آموزش تکنیک های شطرنچ

بازي شطرنج و تکنيک هاي آن

3 0

بازي شطرنج و تکنيک هاي آن

آموزش شطرنج برای مبتدی ها

4 0

آموزش شطرنج برای مبتدی ها

آموزش شطرنج

5 0

آموزش شطرنج

تکنیک های بازی  شطرنج برای مبتدی ها

3 0

تکنیک های بازی شطرنج برای مبتدی ها

آموزش حرکات مهره های شطرنج

10 0

آموزش حرکات مهره های شطرنج

تکنیک های بازی بولینگ

20 0

تکنیک های بازی بولینگ

آموزش تکنیک های بازی بولینگ

12 0

آموزش تکنیک های بازی بولینگ

تعادل بازو در بازی بولینگ

10 0

تعادل بازو در بازی بولینگ

توضیحاتی درباره توپ بولینگ

8 0

توضیحاتی درباره توپ بولینگ

روش و زمان بندی بازی بولینگ

10 0

روش و زمان بندی بازی بولینگ

بولینگ درس حرکت توپ

7 0

بولینگ درس حرکت توپ

پرتاب توپ در بازی بولینگ

5 0

پرتاب توپ در بازی بولینگ

آشنایی با خطوط انتقال در بولینگ

4 0

آشنایی با خطوط انتقال در بولینگ

خواندن خطوط بولینگ

5 0

خواندن خطوط بولینگ

تمرین زدن توپ های پایینی در بولینگ

4 0

تمرین زدن توپ های پایینی در بولینگ

سطح نوسان پرتاب توپ در بازی بولینگ

4 0

سطح نوسان پرتاب توپ در بازی بولینگ

دور گرفتن دست در بولینگ

6 0

دور گرفتن دست در بولینگ

حرکات دست در بولینگ

5 0

حرکات دست در بولینگ

نحوه قرار گرفتن مچ دست در بازی بولینگ

5 0

نحوه قرار گرفتن مچ دست در بازی بولینگ

آموزش چگونگی گرفتن توپ بولینگ

7 0

آموزش چگونگی گرفتن توپ بولینگ

فشار پرتاپ توپ در بولینگ

4 0

فشار پرتاپ توپ در بولینگ

آموزش صحیح ایستادن برای پرتاپ توپ در بولینگ

6 0

روش های بازی بولینگ

7 0

روش های بازی بولینگ

آموزش بازی بولینگ

9 0

آموزش بازی بولینگ

عطف اولیه توپ در بولینگ

5 0

عطف اولیه توپ در بولینگ

روشهای قرار دادن توپ در بولینگ

40 0

روشهای قرار دادن توپ در بولینگ

موقعیت پرتاپ توپ در بولینگ

13 0

موقعیت پرتاپ توپ در بولینگ

تکنیک شروع بولینگ قسمت ۲

25 0

تکنیک شروع بولینگ قسمت ۲

تکنیک شروع بولینگ

26 0

تکنیک شروع بولینگ

آموزش بولینگ درس تعادل بازو

76 0

آموزش بولینگ درس تعادل بازو