دسته ورزشی

آموزش بیلیارد در سطح مبتدی

19 0

آموزش بیلیارد در سطح مبتدی

هدف گیری در بازی بیلیارد

15 0

هدف گیری در بازی بیلیارد

آموزش بیلیارد برای افراد مبتدی

29 0

آموزش بیلیارد برای افراد مبتدی

آموزش اولیه بیلیارد

18 0

آموزش اولیه بیلیارد

آموزش ضربه در بیلیارد

15 0

آموزش ضربه در بیلیارد

آموزش کنترل توپ در بیلیارد

7 0

آموزش کنترل توپ در بیلیارد

آموزش ساخت میز بیلیارد قسمت ۲

7 0

آموزش ساخت میز بیلیارد قسمت ۲

آموزش ساخت میز بیلیارد قسمت ۱

3 0

آموزش ساخت میز بیلیارد قسمت ۱

آموزش بازی بیلیارد در ۱۰ دقیقه

6 0

آموزش بازی بیلیارد در ۱۰ دقیقه

آموزش بیلیارد

9 0

آموزش بیلیارد

آموزش بازی بیلیارد

7 0

آموزش بازی بیلیارد

آموزش ایجاد برش در بیلیارد

8 0

آموزش ایجاد برش در بیلیارد

آموزش کنترل ضربه در بیلیارد

5 0

آموزش کنترل ضربه در بیلیارد

آموزش هدف گیری توپ در بیلیارد

6 0

آموزش هدف گیری توپ در بیلیارد

آموزش هدف گیری در بیلیارد

6 0

آموزش هدف گیری در بیلیارد

آموزش کنترل توپ در ورزش بیلیارد

5 0

آموزش کنترل توپ در ورزش بیلیارد

آموزش ورزش بیلیارد

2 0

آموزش ورزش بیلیارد

آموزش شنا

210 0

آموزش شنا

آموزش تنیس روی میز

45 0

آموزش تنیس روی میز

بازی شطرنج قسمت ۲

58 0

بازی شطرنج قسمت ۲

بازی شطرنج قسمت ۱

46 0

بازی شطرنج قسمت ۱

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۶

30 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۶

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۵

15 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۵

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۴

13 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۴

آموزش ورزش بدنسازی ( درس سی و سوم )

14 0

آموزش ورزش بدنسازی ( درس سی و سوم )

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۲

20 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۲

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۱

10 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۱

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۰

13 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۰

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۹

8 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۹

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۸

13 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۸

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۷

11 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۷

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۶

11 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۶

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۵

9 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۵

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۴

10 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۴

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۳

6 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۳

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۲

10 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۲

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۱

9 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۱

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۰

13 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۰

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۹

15 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۹

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۸

7 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۸