دسته مشاغل

آموزش نکات مدیریتی درس مدافعه

17 0

آموزش نکات مدیریتی درس مدافعه

آموزش نکات مدیریتی درس تثبیت

8 0

آموزش نکات مدیریتی درس تثبیت

آموزش نکات مدیریتی درس مربیگری

9 0

آموزش نکات مدیریتی درس مربیگری

آموزش نکات مدیریتی درس ایجاد انگیزه

9 0

آموزش نکات مدیریتی درس ایجاد انگیزه

آموزش نکات مدیریتی درس استعداد

6 0

آموزش نکات مدیریتی درس استعداد

آموزش نکات مدیریتی درس استخدام کردن

4 0

آموزش نکات مدیریتی درس استخدام کردن

آموزش نکات مدیریتی درس شبکه

4 0

آموزش نکات مدیریتی درس شبکه

آموزش نکات مدیریتی درس سیاست

4 0

آموزش نکات مدیریتی درس سیاست

آموزش نکات مدیریتی درس فرقه ها

3 0

آموزش نکات مدیریتی درس فرقه ها

آموزش نکات مدیریتی درس استخدام

5 0

آموزش نکات مدیریتی درس استخدام

آموزش نکات مدیریتی درس مربیگری کارکنان

2 0

آموزش نکات مدیریتی درس ارائه

3 0

آموزش نکات مدیریتی درس ارائه

آموزش نکات مدیریتی درس فرسودگی شغلی

2 0

آموزش نکات مدیریتی درس فرسودگی شغلی

نکات مدیریتی درس تنظیم مرزهای رهبری

3 0

نکات مدیریتی درس تنظیم مرزهای رهبری

نکات مدیریتی درس مدیریت نسل ها

3 0

نکات مدیریتی درس مدیریت نسل ها

نکات مدیریتی درس مدیریت چندین نسل

3 0

نکات مدیریتی درس مدیریت چندین نسل

آموزش نکات مدیریتی درس معرفی

4 0

آموزش نکات مدیریتی درس معرفی

آموزش نکات مدیریتی درس مدیریت

4 0

آموزش نکات مدیریتی درس مدیریت

آموزش نکات مدیریتی درس سازمان

4 0

آموزش نکات مدیریتی درس سازمان

آموزش خیاطی درس طراحی شکم بند برای لباس شب

5 0

آموزش خیاطی درس طراحی شکم بند لباس شب

5 0

آموزش خیاطی درس طراحی شکم بند لباس شب

آموزش خیاطی درس لبه دار کردن لباس شب

3 0

آموزش خیاطی درس لبه دار کردن لباس شب

دمپایی رو فرشی بافتنی

3 0

دمپایی رو فرشی بافتنی

کلاه بافتنی

3 0

کلاه بافتنی

آموزش بافتن ژاکت نوزاد برای مبتدیان

5 0

آموزش بافتن ژاکت نوزاد برای مبتدیان

پیراهن بافتنی درس ۲

35 0

پیراهن بافتنی درس ۲

پیراهن بافتنی درس ۴

14 0

پیراهن بافتنی درس ۴

پیراهن بافتنی درس ۳

15 0

پیراهن بافتنی درس ۳

پیراهن بافتنی درس ۱

14 0

پیراهن بافتنی درس ۱

بافت لباس کودک ۳ تا ۶ ماه درس ۳

13 0

بافت لباس کودک ۳ تا ۶ ماه درس ۳

دستکش بافتنی درس ۲

8 0

دستکش بافتنی درس ۲

بافت لباس کودک ۳ تا ۶ ماه درس ۲

12 0

بافت لباس کودک ۳ تا ۶ ماه درس ۲

دستکش بافتنی درس ۱

10 0

دستکش بافتنی درس ۱

بافت لباس کودک ۳ تا ۶ ماه درس ۱

5 0

بافت لباس کودک ۳ تا ۶ ماه درس ۱

بافتن جوراب مرحله به مرحله

6 0

بافتن جوراب مرحله به مرحله

بافتن جوراب درس ۷

11 0

بافتن جوراب درس ۷

بافتن جوراب درس ۶

8 0

بافتن جوراب درس ۶

بافتن جوراب درس ۵

6 0

بافتن جوراب درس ۵

بافتن جوراب درس ۴

6 0

بافتن جوراب درس ۴

بافتن جوراب درس ۳

7 0

بافتن جوراب درس ۳