gggg

آموزش حرکت کیش و مات در شطرنج

اسفند ۱۴, ۱۳۹۲ ۴۱۲ 11 بدون دیدگاه

توضیحات

چطور در دو حرکت حریف را کیش و مات کنیم.

معمول ترین سوالی که از ما پرسیده می شود این است که سریع ترین راه برای بردن در بازی شطرنج چیست.

همه تصور می کنند بازی شطرنج باید طولانی باشد ولی به طرز شگفت انگیزی راهی برای بردن بازی با دو حرکت وجود دارد.

در این نوع بازی کیش و مات در دو حرکته، یک سکانس حرکات بد از حریف نیاز است تا به دام این روش بیفتد. حریف سیاه با دو حرکت سفید را کیش و مات می کند.

سفید مهره را به جلو می برد و همانطور که می دانیم با حرکت دادن سرباز سفید، به صورت اریب موقعیت شاه به خطر می افتد.

سیاه هم سرباز را جلو می برد تا برای ملکه و فیلراه را باز کند.

این اولین حرکت سیاه است.

سفید دومین حرکت را انجام می دهد و راه اریب شاه را باز می کند، و به سیاه اجازه می دهد تا ملکه خود را به خانه ۴ بیاورد و شاه را کیش کند.

زمانی که در شطرنج در حالت کیش باشیم به دنبال یکی از سه راه فرار می گردیم، یکی اینکه شاه را حرکت دهیم و از کیش درآوریم و مهره را در موقیعت کیش تسخیر کنیم.

در این موقعیت شاه فضای امنی برای حرکت ندارد، مهره ای برای حرکت دادن و جلوگیری از کیش شدن شاه وجود ندارد، و درواقع مهره ای هم برای تسخیر ملکه وجود ندارد.

پس به این صورت سفید با دو حرکت سیاه را کیش کرده.

دوباره نشان می دهم، سفید حرکت می کند سرباز را جلو می آورد، راه اریب شاه را باز می کند، سیاه حرکت می کند.

سفید دومین سرباز را حرکت می دهد، سیاه ملکه را برای تهدید مستقیم شاه سفید جلو می آورد و آن را کیش می کند.

می بینیم که راهی برای فرار، منع یا تسخیر مهره وجود ندارد.

و بازی با دو حرکت تمام می شود.

ورزشی