gggg

نحوه ساعد زدن در والیبال

دی ۲۹, ۱۳۹۴ 7877 106 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز می خواهم درباره نحوه ساعد زدن در والیبال صحبت کنم.

اولین نکته ای که در پاس دادن اهمیت دارد آمادگی است.

زانوها باید خم باشند، وزن را روی نوک پا بیاندازیم، و آماده حرکت به جلو باشیم.

وقتی همه این ها آماده شد، باید به حرکتی که هنگام آمدن توپ به سمت خود می کنید توجه کنید.

ابتدا کف دست ها را روی هم قرار می دهیم، ۴ انگشت یک دست به طور افقی روی انگشتان دست دیگر.

سپس شصت انگشتان را به موازای هم قرار می دهیم.

انگشت ها نباید بیرون بزنند.

زمانی که دست های ما تنظیم شد و توپ به سمت ما می آید، بازوها را صاف می کنیم.

به این معنی که صاف صاف باشند، خم نباشند و حرکت مسخره و متفرقه ای با آن ها نکنید.

به این شکل.

حال که از صافی کف دست ها و بازوها مطمئن شدیم، باید مراقب باشیم که وقتی توپ می آید رو به آن باشیم و سپس کف دست ها را به گوشه می بریم.

پس به جای تکان دادن بدن یا جابجایی دست ها و روبرو شدن با هدف، با پایین آوردن سرشانه، کار را به کف دست ها می سپریم.

وزن را روی پایی که به سمت توپ می رود می اندازیم.

به این شکل.

زمانی که همه این تکنیک ها را به یاد داشته باشیم و انجام دهیم، می توانیم بازیکن پاس خوبی باشیم فقط یادمان باشد که دست ها روی هم باشند و بازوها صاف.

رو به توپ قرار می گیریم و زاویه دست ها را با توپ تنظیم می کنیم.

ورزشی