gggg

ضربه در بیلیارد

اسفند ۲, ۱۳۹۴ 8428 54 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم ضربه در بیلیارد به شما آموزش داده می شود.
هدف زدن توپ از این نقطه به این سو است.

اولین کار تنظیم ضربه روی ۴:۵۵ است.
سپس به طرف الماس دوم هدف می گیرم، سومین کار تنظیم زاویه بدن خود روی میز است.

ابتدا زانوی چپم را روی میز بیلیارد می گذارم و چوب بیلیارد را تنظیم می کنم.

خیلی ها از من نحوه گرفتن چوب از پشت را می پرسند، در بازی بیلیارد به این صورت چوب را کنترل می کنم.

آخرین کار انحنای بدن است، نباید عمود باشید.
این ضربه به قدری سخت است که چوب شما اهمیت زیادی دارد.

چوب بیلیارد من سنگین است و طول آن از چوب بیلیارد معمولی کمتر است.

مرحله بعدی این است که اینقدر چوب بیلیارد را خوب تنظیم کنید که دقیق به توپ بخورد، اگر همه این کارها را انجام دهید از پس این ضربه برمی آیید.

ورزشی