gggg

آموزش ارتقای ضربه جلو دست در تنیس

اسفند ۴, ۱۳۹۴ 3478 89 بدون دیدگاه

توضیحات

یکی از بیننده ها گفته که وقتی با ضربه جلو دست در تنیس بازی می کند، ضربه دقیق نمی تواند بزند.

دو روش اصلی برای ارتقای این ضربه وجود دارد.
اولین نکته اینکه به محل برخورد توپ روی راکت توجه کنید.
این تمرین را هنگام گرم کردن قبل بازی انجام دهید، نیازی نیست به راکت نگاه کنید.

فقط باید نقطه برخورد توپ و راکت را حس کنید.
به مرور زمان صدای محل برخورد توپ روی راکت را حس می کنید، به صدا که توجه کنید تشخیص می دهید که این نقطه مرکز راکت، چپ یا راست آن بوده.
نقطه ایده­ال مرکز راکت است.
پس سعی کنید وسط راکت را هدف قرار دهید.

با این تمرین نیز می توانید در این کار پیشرفت کنید، با راکت افقی توپ را بالا و پایین بیاندازید.
هر طرفی که توپ می رود سعی کنید آن را به مرکز راکت برگردانید، حس آن را درک کنید.
یک تمرین دیگر برای ضربه جلودست، این است که با کاغذ یک هدف درست کنید و روی میز بگذارید.
همه ضربات را با جلودست زده و ببینید چقدر دقیق و نزدیک به این هدف می توانید بزنید.

هدف از این تمرین:

هدف این تمرین افزایش تمرکز شما بر ضربه است، و هدف مشخصی به ضربات شما می دهد.

ورزشی