gggg

آموزش حرکات مشت با تغییرات

مرداد ۴, ۱۳۹۵ 9599 42 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام، امروز می خواهم حرکات مشت در بوکس را یاد بدهم که به این ترتیب هستند : مشت صاف، ضربدری، قلاب و مشت از زیر. این ضربات همچنین ۱، ۲، ۳ و ۴ نام دارند. اولین حرکات مشت در بوکس که مشت مستقیم است را به صورت آهسته ببینید. اصولی دارد به این ترتیب که یک قدم جلو بروید، مشت بزنید و عقب برگردید. این حرکت خوبی است اما من دوست دارم کمی آن را ارتقا بدهم و موج دار حرکت کنم، قبل از انجام حرکت به تکان سر من دقت کنید. تصور کنید که می خواهید به من حمله کنید، در این لحظه من سرم را پایین می برم و خودم مشت می زنم. باعث می شود شما ضربه را از دست بدهید. برای این کار زانوها را خم کنید، باسن را بیرون بدهید، و به راست خود متمایل شوید. مساحت ضربه را کمتر کنید. یک بار دیگر این را از بغل نگاه کنید چون با بدن نیز می توانید انجام دهید. برای زدن مشت خود نیز همچنان به وسط حمله می کنید. ضربه بعدی مشت ضربدری است، پای عقب را می چرخانم و مشت ضربدری را پیاده می کنم. مشت قدرتی است. این حرکت را نیز می خواهم کمی ارتقا دهم، ببینید چطور از اینجا کمرم را می چرخانم تا دست عقبیم به این نقطه برسد. بگذارید این صحنه را آهسته نشان بدهم ببینید که چطور آرام می چرخم و دستم به اینجا می رسد، درواقع دست راستم جلوتر می آید. دست ضربه زدنم می شود، به حریف نزدیک تر می شود. یک بار دیگر ببینید، دست راست از عقب به این طریق جلو می آید. باید همه قدرت از آن بیرون بیاید. به پاهایم دقت کنید که موقع ضربه کمی جلو می آیند. هر دو پا کمی تکان می خورند. این صحنه را از بغل نیز ببینید، ضربه خوبی است، خیلی خوب روی حریف می نشیند. موثر است. دست راستم الان جلو می آید همینطور که می بینید، الان ضربه را می زنم، به این شکل مشت می زنم. این را تمرین کنید، به قدرت نداشتن آن فکر نکنیدف این ضربه فقط باید خوب فرود بیاید. حالا برویم سراغ ضربه قلاب، به این شکل، این ضربه قلاب است. این ضربه را کمی ارتقا می دهیم برای زمانی که با حریف قدبلندی طرف هستید. بچرخید و دایره وار مشت بزنید. از بغل نگاه کنید و حرکات پا را خوب دقت کنید. حرکت در این مسیر زیاد می شود، فاصله را کم می کنیم. همزمان کمر را چرخانده و دست چپ را جلو می برم. به این شکل مشت می زنم. ضربه بعدی ضربه فنی است. ابتدا مشت از زیر عادی را نگاه می کنیم. با این حرکت می توانید از زیر ضربه بزنید یا اینکه مشت قلاب بزنید. تغییر در این ضربه با مخالفت افراد زیادی مواجه شده اما من نتایج زیادی از آن گرفتم، از زاویه عجیبی شروع می شود. یک مشت از زیر بلند است، نباید چنین مشتی را به این طریق بزنید اما اگر از این زاویه بیایید و بتوانید سر کسی را ضربه فنی کنید، یک ضربه به نفع شماست، چرا نکنید. از بغل نگاه کنید. من و دیگر مربی ها این حرکت را از این زاویه یاد می دهیم که دارد نشان داده می شود، وقتی کسی روبروی شماست و در حالت نزدیک قرار دارد. اما مشتی که من می زنم قرار است تا اینجا پیش برود. مثل یک مشت صاف است، با دست عقب نیز زده می شود، اگر در جواب آن مشت صاف ببینم می توانم با دست دیگرم مشت بزنم. یا حتی خودتان بزنید، بدون نیاز به پاسخ از طرف حریف. این ها تغییراتی بود که می توانید در حرکات مشت در بوکس ایجاد کنید.

ورزشی