gggg

آموزش تمرینات بوکس برای پیشرفت در نحوه و قدرت ضربه

مرداد ۷, ۱۳۹۵ 6915 41 بدون دیدگاه

توضیحات

بهترین راه پیشرفت در قدرت و نحوه ضربه چیست ایان؟ ما به قدرت اهمیت می دهیم اما همزمان باید سرعت را هم در نظر بگیریم، بدن باید همراه با ضربه به چپ و راست بچرخد. درواقع همزمان ترکیبی از همه تکنیک های قدرتی و سرعتی و همراه کردن چرخش بدن با ضربات است. چه تمرین استقامتی استفاده می کنید؟ معمولا از پرس سینه، تمرین بالا بردن پاها، چون می خواهیم این حرکت ضربه را تکرار کنیم. تمریناتی هم برای تقویت شکم داریم چون بدون شکم قوی نمی توان ضربه زد. همزمان با چرخش بدن، شکم باید بچرخد چون نیرو از آنجا می آید. تمرین با کیسه سنگین چقدر اهمیت دارد؟ مهم است، اما قبل از اضافه کردن وزن به تمرینات شاگرد، باید از تکنیک های او مطمئن بود، چون اگر آماده نباشد وزن اضافی سرعت او را می گیرد. نیروی ضربه از دست نمی آید، همینطور است؟ بله، به چند موضوع بستگی دارد، قدرت بدن، چرخش همزمان بدن، زاویه ضربه مهم است، وقتی همه فاکتورها آماده باشد تماس دست با حریف مهم است. تمریناتی که امروز می بینیم برای تقویت کل بدن است، از قدرت گرفته تا تکنیک زدن ضربه. صاف بالا بیاور، به هم بچسبان و بعد پایین ببر. تمرین پرس سینه برای تقویت قفسه سینه و قدرت زدن مشت است. خیلی عالی بود. دستت را به تنهایی پایین ببر، نگذار شانه ات پایین برود. قدرت را از کمرت بگیر، بگذار دست با قدرت پایین برود. در این تمرین می خواهیم قدرت بدن بالا برود اما همزمان سعی کن دستت را به حالت زدن ضربه عقب و زیر بدن ببری. خیلی خوب بود. پرتاب توپ مثل حالت زدن ضربه مستقیم است، توپ را طرف من بیانداز و دستت را کامل باز کن، بگذار دستت حالت و موج حرکت را بگیرد. نیروی بیشتری استفاده کن. حالا تصور کن می خواهی به حریف ضربه بزنی. حالا باید ضربه مستقیم از جلو را بزنی، آهسته شروع کن و همینطور که بدنت جلو می رود و گارد می گیری، کم کم سرعت را زیاد کن. ادامه بده. بدنت را خوب بچرخان. حالا جهش و جنب و جوش ضربه را بگیر. حالا ضربه مستقیم بزن، ضربدری، مستقیم. حالا ترکیب کن. از زیر دستم که رد می شوی آماده ضربه باش. دوباره آماده ترکیب باش. مستقیم، ضربدری، مستقیم و ضربدری پشت سر هم. استفاده از دستکش ها تمرینی با شاگرد حس مبارزه می دهد، زدن ضربه به این پدها به او اعلام می کند بعد از زدن ضربه، حریف به او حمله می کند یا دفاع می کند پس خودش را آماده می کند. همه ضربات را ترکیب کنید و پشت سر هم تمرین کنید.

ورزشی