gggg

آموزش نحوه ایستادن در بوکس

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ 7960 44 بدون دیدگاه

توضیحات

یک نحو ایستادن به این صورت است که پای چپ جلو و پای راست عقب قرار می گیرد، پاها به اندازه عرض شانه از هم باز هستند. برای حرکت و ضربه زدن کمی زانوها را خم می کنید. اگر چپ دست باشید، جای پاها را باید عوض کنید. دست راست کنار گونه و دست چپ عقب تر جلوی شانه قرار می گیرد. موقع ضربه زدن مدام وزن خود را روی پاها جابجا کنید، عقب، جلو. من راست دست هستم پس در این حالت قرار می گیرم، نحوه طبیعی ایستادن به این صورت است. خیلی ها را می بینم که پاها را در یک خط قرار می دهند و درست نیست. معیار درست ایستادن در بوکس این است که بتوانید با پای عقبی یک توپ را شوت کنید و تعادل خود را از دست ندهید. اگر پاها در یک خط باشند، موقع حرکت، پای عقبی به پشت پای جلویی می خورد. این حالت خیلی طبیعی است، یک قدم عقب بروید یا یک قدم جلو، طرز ایستادن عوض نمی شود. زانوها هم کمی خمیده هستند.

ورزشی