gggg

آموزش روش های بوکس با کیسه

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ 5449 44 بدون دیدگاه

توضیحات

نکته ای که نباید فراموش کنید این است که تمرین بوکس با کیسه پیچیده تر از چیزی است که به نظر می رسد. ۳ منطقه مختلف برای ضربه زدن وجود دارد، یک این منطقه پایین است که محل لگد زدن است و پایم به آن می رسد، سپس منطقه میانی است که همه مشت ها را به آن می زنم، سپس محل دیگری وجود دارد که ضربات آرنج و در پایین آن ضربات زانو را می زنم. هنگام تمرین با کیسه باید یادمان باشد که از تکنیک نیز استفاده کنیم. مثلا وقتی به کیسه مشت می زنم نباید از برگشت کیسه جلوگیری کنم، این کار اشتباه است. با کیسه مثل حریف واقعی رفتار کنید، وقتی به آن ضربه می زنم باید اطراف آن حرکت کنم و بچرخم. وقتی کیسه طرف شما می آید باید تصور کنید حریف واقعی دارد به شما حمله می کند. پس به طور صحیح دفاع کنید و از ضربات آن جلوگیری کنید. وقتی حریف طرف من می آید یا دفاع می کنم، یا خودم را محافظت می کنم یا از مسیر ضربه او فرار می کنم. موقع تمرین با کیسه همینطور یادمان باشد که از ترکیبات استفاده کنیم، مثلا ضربه ۱، ۲ و لگد با پای راست. فقط روی یک موقعیت تمرکز نکنید، همچنین برای ضربه زدن از مناطق مختلف وارد شوید. وقتی مشت بزنم و جلو بیایم، در موقعیت زانو نیز هستم، سپس عقب می کشم و اکنون در موقعیت لگد نیز هستم، یک لگد با پای راست می زنم. از محدوده بیرون می روم، دوباره ترکیب ضرباتم را شروع می کنم. با کیسه مثل حریف در مبارزه برخورد کنید، فقط جلو نیایید و ضربات مشت بزنید، وقتی ضربه می زنم و عقب می روم، حرکاتم مانند مبارزه باید باشد، اطرافش حرکت می کنم، سرعتم را بالا می برم، از قدرتم استفاده می کنم. کیسه را عقب نگه می دارم، ضربه زانو می زنم. پس حتما باید از تکنیک و قدرت استفاده کنید، نه فقط از قدرت جمع شده ای که هدف ندارد.

ورزشی