gggg

آموزش دستگاه لوکریان

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵ 855 14 بدون دیدگاه

توضیحات

من نیت باش هستم برای اجرای C ماژور، از نت هفتم آن شروع می کنیم که نت B است. فقط از نت های موجود در C استفاده می کنیم. این نت هفتم است، و این گام ها. این گام ها کمک می کنند چیزی بسازیم که به آن آکورد هفتم می گویند. برای ساخت آن از همه نت های این گام استفاده می کنیم. از B شروع می کنیم، به D می رویم، نت بعدی F، و A. با زدن این آکورد، آکورد نیمه کاسته B به دست می آید که به آن B مینور ۷ پنج هم می گویند. این کلیدهای C بودند، این ترتیب را در یک گام دیگر هم اجرا می کنیم. این گام ماژور G است. در دستگاه لوکریان از نت هفتم شروع می کنیم، در اینجاF  می شود ولی فقط از نت های موجود در G استفاده می کنیم. حالا آکورد هفتمی که از این گام به دست می آید را می سازیم. F، A، C و E. این آکورد نیمه کاستهF  یا F مینور ۷ نام دارد. این دستگاه لوکریان بود.

هنر