gggg

تست IQ

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ 933 8 بدون دیدگاه

توضیحات

این ترتیب را ادامه دهید :        ؟ ، ۹۱، ۷۷، ۷۰، ۶۲، ۴۹

الف) ۹۹

ب) ۱۰۰

ج) ۱۰۱

د) ۱۰۵

پاسخ صحیح : ج) ۱۰۱

هوش