gggg

توضیحاتی درباره بیماری هیرشپرونگ

شهریور ۲, ۱۳۹۶ 1428 58 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیرشپرونگ آشنا می شوید.

پزشکی