gggg

استفاده از دستگاه تصفیه اسمز معکوس

اسفند ۸, ۱۳۹۶ 317 14 بدون دیدگاه

توضیحات

برای استفاده از دستگاه تصفیه اسمز معکوس RO بدانید که دستگاه از دو بخش کلی تشکیل شده است.

بخش اول پیش تصفیه می باشد که به منظور محافظت هرچه بیشتر از غشاءها (ممبران ها) و افزایش طول عمر مفیدشان طراحی می گردد.

بخش دوم سیستم اسمز معکوس یا همان RO می باشد.
آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس از طریق پمپ خوراک وارد یک فیلتر شنی و بعد فیلتر کربنی می شود.

مشاغل