برچسب: MS

MS چیست؟

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1256 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

درک مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1149 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

درمان مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1186 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علائم MS

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1330 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علائم و نشانه های مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 979 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

پاتوفیزیولوژی مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1158 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1224 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مولتیپل اسکلروزی چیست؟

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1189 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علل، نشانه ها و علائم مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1133 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

توضیحاتی برای تشخیص مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1233 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مقدمه ای بر مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1346 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تشخیص مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1348 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب