برچسب: MS

MS چیست؟

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1171 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

درک مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1079 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

درمان مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1125 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علائم MS

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1254 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علائم و نشانه های مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 913 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

پاتوفیزیولوژی مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1088 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1151 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مولتیپل اسکلروزی چیست؟

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1083 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علل، نشانه ها و علائم مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1056 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

توضیحاتی برای تشخیص مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1180 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مقدمه ای بر مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1265 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تشخیص مولتیپل اسکلروزی

دکتر خانواده تیر ۴, ۱۳۹۶ 1245 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مولتیپل اسکلروزی آشنا می شوید.

ادامه مطلب